Lilly Drogerie Loyalty

Opšti uslovi korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice

 1. Izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice (u daljem tekstu Lilly Drogerie Loyalty kartica) je kompanija ZU apoteka Lilly Drogerie Beograd, Pilota Mihajla Petrovića br. 6, Beograd – Rakovica, matični broj: 17670816, PIB: 104552057 (u daljem tekstu Lilly Drogerie).
 2. Svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje popuni ovu papirnu pristupnicu (u daljem tekstu papirna pristupnica) sa svim neophodnim podacima u svoje ime, odnosno u svojstvu roditelja/zakonskog zastupnika/staratelja deteta čiji podaci su navedeni u okviru ove papirne pristupnice (u daljem tekstu korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice), odnosno putem elektronske pristupnice u okviru veb-aplikacije na www.lilly.rs i android Lilly Drogerie aplikacije, pristaje na Opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 3. Lilly Drogerie ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u papirnoj i elektronskoj pristupnici, koja predstavlja sastavni deo Opštih uslova korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice. Lilly Drogerie, kao izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima Lilly Drogerie Loyalty kartice, kao i podatke o transakcijama, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 4. Korisnik podataka i rukovalac podataka koji se dobijaju na osnovu korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice je Lilly Drogerie, u skladu sa navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.
 5. Obrađivač podataka, u skladu sa navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, je OMA Adriatic d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10d/III, matični broj: 20777192, PIB:107300013.
 6. Lični podaci se obrađuju i čuvaju u periodu od 10 godina od dana podnošenja prijave za Lilly Drogerie Loyalty karticu nakon čega se brišu iz baze podataka, izuzev imejl adrese podnosioca koja će se obrađivati i čuvati od strane Lilly Drogerie sve do opoziva pristanka na dostavljanje obaveštenja o promotivnim ponudama Lilly Drogerie na dostavljenu imejl adresu korisnika.
 7. Lilly Drogerie je vlasnik Lilly Drogerie Loyalty kartice i zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Lilly Drogerie Loyalty karticu iz upotrebe kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Lilly Drogerie i/ili na veb-sajtu: www.lilly.rs i preko Lilly Drogerie android aplikacije.
 8. Lilly Drogerie Loyalty karticu može koristiti samo registrovani korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice čije se ime i prezime, kao i potpis nalaze na Lilly Drogerie Loyalty kartici. Lilly Drogerie kao izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 9. Ovim opštim uslovima uređuju se i pravila za učešće Lilly Drogerie Loyalty kartice u okviru Mamma&Baby kluba (Opšti uslovi korišćenja Mamma&Babby Kluba dostupni su na www.lilly.rs) koji je namenjen svim bebama rođenim u Republici Srbiji i njihovim zakonskim zastupnicima/starateljima. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice je dužan da uz popunjenu papirnu pristupnicu prikaže lični dokument (lična karta, pasoš...), odnosno donese na uvid bebin original izvod iz matične knjige rođenih.
 10. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik. U tom slučaju dužan je da rukovaocu podataka nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju odgovornost za štetu.
 11. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o korisniku Lilly Drogerie Loyalty kartice podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 12. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice saglasan je da Lilly Drogerie sve podatke koji se nalaze u okviru papirne pristupnice, odnosno do kojih je Lilly Drogerie došla putem elektronske pristupnice, preko veb i/ili android aplikacije, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prodajnih aktivnosti, dostavljanja reklamnog materijala, odnosno isporuku kupljene/naručene robe. Lilly Drogerie Loyalty kartice detaljnije su opisane na www.lilly.rs, android Lilly Drogerie aplikaciji, kao i u reklamnim materijalima u svim maloprodajnim objektima Lilly Drogerie.
 13. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će imati pravo da koristi "Bonitetne šeme", koje predstavljaju pogodnost za kupovinu određenih artikala, prikupljanje bonitetnih poena (u daljem tekstu ‒ cvetići). Način prikupljanja, korišćenja, rok važenja cvetića, kao i sve ostale informacije vezane za korišćenje Lilly Drogerie Loyalty kartice, detaljnije su opisane na www.lilly.rs, android Lilly Drogerie aplikaciji, kao i u reklamnim materijalima u svim maloprodajnim objektima Lilly Drogerie.
 14. Nakon popunjavanja papirne pristupnice, do dobijanja personalizovane Lilly Drogerie Loyalty kartice, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice dobija na korišćenje privremenu karticu (čini sastavni deo papirne pristupnice) kojom može da ostvaruje prikupljanje cvetića. Ukoliko je papirna pristupnica pravilno popunjena (sadrži sve obavezujuće podatke koji su vidno označeni na papirnoj pristupnici), korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će dobiti na korišćenje personalizovanu Lilly Drogerie Loyalty karticu u roku od 21 radnih dana, i ona će mu biti uručena u Lilly Drogerie maloprodajnom objektu koji je korisnik naveo u papirnoj pristupnici.
 15. U slučaju da je korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice popunio elektronsku pristupnicu preko www.lilly.rs, odnosno putem android Lilly Drogerie aplikacije, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će moći da skuplja cvetiće tako što će prikazivati barkod dobijen na autorizovani imejl korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice, odnosno putem posebne opcije barcode u okviru android Lilly Drogerie aplikacije. Ukoliko je elektronska pristupnica pravilno popunjena (sadrži sve obavezujuće podatke koji su vidno označeni na elektronskoj pristupnici), korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će u roku od 15 radnih dana dobiti na korišćenje personalizovanu Lilly Drogerie Loyalty karticu i ona će mu biti uručena u Lilly Drogerie maloprodajnom objektu koji je korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice naveo u elektronskoj pristupnici. Nakon preuzimanja personalizovane Lilly Drogerie Loyalty kartice korisnik će moći da nastavi da sakuplja cvetiće i preko android Lilly Drogerie aplikacije.
 16. Lilly Drogerie Loyalty kartica se izdaje na rok važnosti od tri (3) godine od dana izdavanja, predaje popunjene papirne pristupnice, odnosno popunjenje elektronske pristupnice. Svaki korisnik ima pravo na jednu (1) Lilly Drogerie Loyalty karticu. Izdavanje prve Lilly Drogerie Loyalty kartice je besplatno, a svako reizdavanje iz bilo kog razloga povlači trošak reizdavanja koji je definisan tarifom objavljenom na www.lilly.rs. Trošak reizdavanja, kao i svi ostali troškovi korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice, u skladu sa Tarifom, naplaćuju se isključivo putem ostvarenih cvetića.
 17. Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice, Lilly Drogerie može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Lilly Drogerie Loyalty kartice po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovina, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po Lilly Drogerie Loyalty kartici u određenom vremenskom periodu. Svi kriterijumi primene ograničenja Lilly Drogerie Loyalty kartice objavljeni su na www.lilly.rs.
 18. Korisnici Lilly Drogerie Loyalty kartice koji u periodu od šest (6) meseci nisu imali nijednu transakciju mogu biti isključeni iz Lilly Drogerie Loyalty programa, odnosno takvi korisnici Lilly Drogerie Loyalty kartice jedino na pisani zahtev mogu biti ponovo uključeni u Lilly Drogerie Loyalty program. Ponovno uključenje u Lilly Drogerie Loyalty program naplaćuje se isključivo u cvetićima u skladu sa tarifom od 90 cvetića koja je objavljena na www.lilly.rs.
 19. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice u obavezi je da gubitak /krađu/ i oštećenje Lilly Drogerie Loyalty kartice obavezno prijavi na Call centar 011 311 54 54 u vremenu od 8.00 do 22.00 sati. Lilly Drogerie zadržavaju diskreciono pravo da u tim slučajevima, u skladu sa tarifom, naplate troškove ponovnog izdavanja Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 20. Lilly Drogerie ne snose odgovornost za Lilly Drogerie Loyalty kartice koje korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice nije preuzeo. Lilly Drogerie Loyalty kartice mogu se preuzeti isključivo u maloprodajnom objektu Lilly Drogerie koji je naveden u okviru papirne ili elektronske pristupnice.
 21. Reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Lilly Drogerie Loyalty kartice, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice može dobiti putem pozivanja Call centra na broj 011 311 54 54 u vremenu od 8.00 do 22.00 sati.
 22. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba biće sankcionisani u skladu sa Zakonskim aktima i povlače trajno oduzimanje Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 23. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice u svakom trenutku može putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru papirne pristupnice ili elektronske pristupnice.
 24. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnim potpisom/potvrdom na papirnoj pristupnici/elektronskoj pristupnici i Opštim uslovima korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 25. Budući članovi Mamma&baby club-a mogu koristiti pogodnosti kluba samo uz Lilly Drogerie Loyalty karticu.
 26. Ovi Opšti uslovi korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice stupaju na snagu 5.8.2016. godine i važiće do donošenja novih.