Lilly Drogerie Loyalty

UGOVOR O PRISTUPANJU PROGRAMU LOJALNOSTI

UVOD

 1. Ovim Ugovorom o pristupanju programu lojalnosti propisani su opšti uslovi korišćenja Loyalty kartice. Ugovor uređuje odnose izdavaoca Lilly Drogerie Loyalty kartice i članova programa lojalnosti (u daljem tekstu: članovi/korisnici) koji pristupanjem programu lojalnosti ostvaruju razne pogodnosti. Potpisivanjem ugovora o pristupanju programu lojalnosti prihvatate opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 2. Izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice (u daljem tekstu Lilly Drogerie Loyalty kartica) je pravno lice Apotekarska ustanova Lilly Drogerie Beograd, Patrijarha Dimitrija 14, Beograd – Rakovica, matični broj: 17670816, PIB: 104552057 (u daljem tekstu Lilly Drogerie).

KO MOŽE BITI ČLAN PROGRAMA LOJALNOSTI

 1. Svako punoletno fizičko lice koje popuni pristupnicu sa svim neophodnim podacima u svoje ime (u daljem tekstu korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice), putem elektronske pristupnice u okviru Lilly Drogerie mobilne aplikacije , postaje član programa lojalnosti i pristaje na uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice iz ovog Ugovora.

     POGODNOSTI

 1. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će imati pravo da koristi „bonitetne šeme” koje predstavljaju pogodnost za kupovinu određenih artikala, prikupljanje bonitetnih poena (u daljem tekstu – cvetići).
 • Za korisnike Lilly Drogerie Loyalty kartice svakog meseca u ponudi je preko 500 proizvoda čijom kupovinom se može dobiti značajan broj cvetića. Aktuelne proizvode i broj cvetića koji proizvod nosi možete pronaći u našim maloprodajnim objektima, na online prodavnici https://shop.lilly.rs/srpski/loyalty-program, na našem veb-sajtu https://shop.lilly.rs/loyalty-program ili u štampanim katalozima.
 • Za svaku pojedinačnu kupovinu preko određenog iznosa, kao i ukupnu mesečnu kupovinu preko određenog iznosa, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice dobija određeni procenat od ovih iznosa u cvetićima, u skladu sa važećim „bonitetnim šemama”. Aktuelne šeme objavljene su na našem veb-sajtu https://www.lilly.rs/lilly-drogerie-loyalty/uputstvo/.
 • Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice ostvarivaće i razne druge popuste na artikle u određenim periodima o kojima može biti obavešten slanjem SMS ili Viber poruke na broj mobilnog telefona koji je u tu svrhu dostavio. Korisnici Lilly Drogerie Loyalty kartice primaće na imejl newsletter-e o novim mesečnim katalozima, sezonskim katalozima, sa najavama budućih akcija, popusta i ostvarenja pogodnosti.
 • Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice ostvarivaće i razne druge popuste na artikle i pogodnosti kod partnera Lilly Junior programa, u skladu sa posebnim ugovorima.
 • Više o Lilly Junioru pročitajte na https://shop.lilly.rs/lilly-junior

KO MOŽE KORISTITI LILLY DROGERIE LOYALTY KARTICU

 1. Lilly Drogerie Loyalty karticu može koristiti samo registrovani korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice. Lilly Drogerie, kao izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice, zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice.

KORIšĆENJE LOYALTY KARTICE

 1. Nakon ispravnog popunjavanja pristupne forme u okviru Lilly Drogerie mobilne aplikacije, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice će moći da skuplja cvetiće tako što će prikazivati bar-kod putem posebne opcije barcode Moja kartica u okviru Lilly Drogerie mobilne aplikacije, kao i bar-kod dobijen na autorizovani imejl korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice,-Nakon uspešne registracije kartice korisnik će moći da koristi benefite programa lojalnosti putem mobilne aplikacije.
 2. Svaki korisnik ima pravo na jednu (1) Lilly Drogerie Loyalty karticu.
 3. Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice, Lilly Drogerie može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Lilly Drogerie Loyalty kartice po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovina, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po Lilly Drogerie Loyalty kartici u određenom vremenskom periodu. Svi kriterijumi primene ograničenja Lilly Drogerie Loyalty kartice objavljeni su na www.lilly.rs
 4. Reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Lilly Drogerie Loyalty kartice, korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice može dobiti putem pozivanja call centra na broj 011 311 54 54 u vremenu od 08.00 do 20.00 sati radnim danima i od 8.00 do 18.00 sati subotom, ili na imejl adresu [email protected].
 5. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba biće sankcionisani u skladu sa zakonskim aktima i povlače trajno oduzimanLilly Drogerie Loyalty kartice.

OBRADA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA LILLY DROGERIE LOYALTY KARTICE

 1. Zaštiti privatnosti korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti vaših ličnih podataka, kao i da vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, kao korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice.
 2. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, na osnovu podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 3. Lilly Drogerie kao rukovalac i izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice u potpunosti i na svaki način će zaštititi privatnost korisnika tako što će zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice, u svrhu u koju su lični podaci dati, koristiće ih u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati i u svemu će sa podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).
 4. Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na imejl [email protected] ili na broj telefona: 011 311 54 54.
 5. Pristupanjem našem programu lojalnosti potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili opšte uslove korišćenja iz ovog Ugovora, te da ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka, odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
 6. Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti https://www.lilly.rs/lilly-drogerie-loyalty/opsti-uslovi/
 7. Politika privatnosti sastavni je deo ovog Ugovora o pristupanju programu lojalnosti.

PROMENA USLOVA KORIšĆENJA

 1. Lilly Drogerie kao izdavalac Lilly Drogerie Loyalty kartice zadržava pravo da u svakom trenutku povuče Lilly Drogerie Loyalty karticu iz upotrebe kao i da delimično i/ili u potpunosti promeni opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice, uz obavezu da obaveštenje o tome istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Lilly Drogerie i/ili na veb-sajtu: www.lilly.rs i preko Lilly Drogerie mobilne aplikacije.
 2. Lilly Drogerie se obavezuje da na odgovarajući način obavesti korisnike Lilly Drogerie Loyalty kartice o promeni uslova korišćenja ovog Ugovora, a oni mogu, ako se ne slažu sa navedenim uslovima, otkazati korišćenje navedene kartice, odnosno otkazati članstvo u programu lojalnosti i zatražiti ukidanje svog korisničkog naloga. Ako u roku od 8 (osam) dana od obaveštenja o navedenim promenama korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice ne zatraži ukidanje naloga, smatraće se da prihvata ovaj Ugovor pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.
 3. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u programu lojalnosti i da zahteva brisanje svog korisničkog računa, slanjem zahteva na imejl [email protected] ili pozivom na broj telefona 011 311 54 54 ili brisanjem naloga u Lilly Drogerie mobilnoj aplikaciji, koji je naveden u tački 24 ovog Ugovora o pristupanju programu lojalnosti.
 4. Bilo kakva izmena ili brisanje uslova i pravila korišćenja stupa na snagu trenutkom objave na veb-sajtu: www.lilly.rs, isticanjem u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Lilly Drogerie ili preko Lilly Drogerie mobilne aplikacije. O navedenim promenama korisnici Lilly Drogerie Loyalty kartice biće pravovremeno, na odgovarajući način obavešteni (slanjem SMS poruke ili imejla).
 5. Ovi uslovi korišćenja poslednji put su ažurirani 24.04.2024. godine.

PRIHVATANJE OPšTIH USLOVA KORIšĆENJA OVOG UGOVORA

 1. Korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje potvrdom na elektronskoj pristupnici.
 2. Ovi Opšti uslovi korišćenja Lilly Drogerie Loyalty kartice stupaju na snagu 25.04.2024. godine i važiće do donošenja novih.

Datum: 24.04.2024.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Opšte informacije

Politiku privatnosti izdaje Apotekarska ustanova Lilly Drogerie Beograd, Patrijarha Dimitrija 14 Beograd – Rakovica, matični broj: 17670816, PIB: 104552057 (u daljem tekstu Lilly Drogerie/rukovalac). Za više informacija o Lilly Drogerie pogledajte naš veb-sajt: https://www.lilly.rs/

Politika privatnosti sastavni je deo Ugovora o pristupanju programu lojalnosti.

 1. Obrada ličnih podataka

Zaštiti privatnosti korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti vaših ličnih podataka, kao i da vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, kao korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice.

Zaštiti privatnosti korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti vaših ličnih podataka, kao i da vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, kao korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice.

Koristimo samo one podatke o ličnosti koji su nam neophodni za izvršenje Ugovora o pristupanju programu lojalnosti, odnosno postizanju svrhe programa lojalnosti – nagrađivanje vernih kupaca kroz „bonitetne šeme” – na način koji propisuje Ugovor o pristupanju programu lojalnosti. Pored toga, samo članovi programa lojalnosti mogu ostvarivati popuste, odnosno učestvovati u određenim akcijama, o čemu mogu biti obaveštavani putem Viber i/ili SMS poruka ili putem drugih marketinških kanala. Prihvatanjem opštih uslova, odnosno prihvatanjem Ugovora o pristupanju programu lojalnosti, članovi programa lojalnosti prihvataju primanje obaveštenja o proizvodima Lilly Drogerie, popustima i akcijama.

Korisnici programa lojalnosti biće obaveštavani o proizvodima iz asortimana Lilly Drogerie i moći će da ostvaruju popuste na te proizvode, budući da su podaci o ličnosti dati isključivo u tu svrhu. Korisnici programa lojalnosti će biti obaveštavani i o proizvodima i uslugama partnera programa lojalnosti, u skladu sa posebnim ugovorima, s tim da se partnerima u realizaciji programa lojalnosti ne dostavljaju podaci o ličnosti koji se obrađuju za potrebe programa lojalnosti.

Davanje podataka, u svrhu primanja obaveštenja o proizvodima, popustima i akcijama, neophodan je element ostvarivanja svrhe ugovora programa lojalnosti, jer nećete biti u prilici da ostvarite sve pogodnosti, ako o istima niste blagovremeno obavešteni.

Članstvo u programu lojalnosti nije obavezno. Ako ne želite da primate obaveštenja o proizvodima, da ostvarujete popuste, da učestvujete u akcijama i pogodnostima iz „bonitetnih šema” – ne morate biti član programa lojalnosti, a kupovinu svih proizvoda Lilly Drogerie možete ostvarivati i bez navedenog članstva u našem programu lojalnosti.

Takođe, i postojeći članovi mogu u svako doba otkazati članstvo u programu lojalnosti, u skladu sa tačkama 10. i 11. Politike privatnosti i promena uslova korišćenja, kako je propisano Ugovorom o pristupanju programu lojalnosti.

 1. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada podataka korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice vrši se u skladu sa članom 12. st. 1. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno na osnovu Ugovora o pristupanju programu lojalnosti.

 1. Svrha obrade ličnih podataka

Svrha obrade ličnih podataka korisnika Lilly Drogerie Loyalty kartice je pristupanje programu lojalnosti i ostvarivanje pogodnosti koje predviđa program lojalnosti, a koje su navedene u tački 4. Ugovora o pristupanju programu lojalnosti.

 1. Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

Za pristupanje programu lojalnosti u obavezi ste da nam dostavite lične podatke navedene u formi za pristupanje, odnosno preko mobilne aplikacije Lilly Drogerie: ime i prezime, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj, mesto stanovanja, broj mobilnog telefona i imejl. Podaci označeni zvezdicom su obavezni, jer su nam neophodni u svrhu vaše identifikacije i pristupanja programu lojalnosti. Bez ovih obaveznih podataka ne možete pristupiti programu lojalnosti i ostvarivati pogodnosti „bonitetne šeme”.

 1. Razdoblje čuvanja ličnih podataka

Vaše lične podatke čuvaćemo dok traje članstvo u lojalti klubu. U slučaju prestanka članstva, vaše podatke ćemo obrisati u roku od 90 dana od dana prestanka članstva.

 1. Ažuriranje ličnih podataka u svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti

U svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti vaših ličnih podataka, u obavezi ste da svoje lične podatke ažurirate, odnosno dopunite i/ili izmenite, u slučaju bilo kakvih promena. To možete učiniti slanjem zahteva na imejl [email protected] ili pozivom na broj telefona 011 311 54 54 ili putem mobilne aplikacije.

 1. Razmena ličnih podataka

Lilly Drogerie može razmenjivati lične podatke samo sa obrađivačima podataka koji u ime Lilly Drogerie kao rukovaoca obrađuju podatke o ličnosti na osnovu pismenog ugovora i pismenih uputstava. U skladu sa ugovornim odnosom sa rukovaocem, obrađivači su dužni da preduzmu sve potrebne mere zaštite ličnih podataka.

U svim takvim slučajevima Lilly Drogerie će zadržati kontrolu nad ličnim podacima i odgovornost za korišćenje ličnih podataka, a sve ostale primaoce obavezati odgovarajućim ugovorima na postupanje sa ličnim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Administrativne imejl poruke

Za potrebe registracije i online pristupa programu lojalnosti, Lilly Drogerie šalje administrativne imejl poruke koje se odnose na korisničku aktivnost na veb-sajtu, uključujući i poruke u vezi sa određenim korisničkim nalozima, zahteve ili pitanja koji su nužni za funkcionisanje stranice, te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.

 1. Obrada ličnih podataka u cilju ostvarivanja pogodnosti

U cilju ostvarivanja pogodnosti, što je i svrha pristupanja programu lojalnosti prihvatanjem opštih uslova Ugovora o pristupu programu lojalnosti, Lilly Drogerie obrađuje samo one lične podatke koji se nalaze u okviru papirne pristupnice, odnosno do kojih je Lilly Drogerie došla putem elektronske pristupnice, preko veb i/ili mobilne aplikacije, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Lični podaci koriste se za obaveštavanje korisnika o popustima i pogodnostima, kao i za analize prodajnih aktivnosti, i to preko kontakata koja su fizička lica dostavila Lilly Drogerie prilikom pristupa programu lojalnosti.

U cilju poboljšanja korisničkog iskustva, Lilly Drogerie vam može slati marketinške poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, kroz marketinške kanale, a uz vašu saglasnost, koju dajete u skladu sa članom 12. stav 1. tačke 1. i 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko ste dali saglasnost za prijem obaveštenja o pogodnostima putem marketinških kanala, Lilly Drogerie će koristiti vašu imejl adresu ili broj telefona za slanje personalizovanih poruka koje se odnose na aktuelne promocije, popuste, marketinške aktivnosti i obaveštavanje o drugim pogodnostima koje predstavljaju personalizovanu ponudu, a koje su prilagođene vašim ličnim interesovanjima (profilisanje), na koji način ćemo poboljšati i našu ponudu i vama olakšati kupovinu pojedinih proizvoda. Vi kao korisnik Lilly Drogerie Loyalty kartice slobodno odlučujete o tome da li ćete određenu pogodnost iskoristiti. Vašu saglasnost za prijem newsletter-a i/ili marketinškog materijala i kreiranje personalizovanih ponuda možete da opozovete u svakom trenutku, u skladu sa članovima 10. i 11. Politike privatnosti.

 1. Informacije o vašim pravima

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju vam sledeća prava:

 • Pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje ste nam poverili
 • Pravo na pristup podacima
 • Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade vaših ličnih podataka
 • Pravo na prigovor na obradu podataka
 • Pravo na prenosivost vaših ličnih podataka (ako je primenljivo)
 • Pravo na podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ako želite da iskoristite vaša prava, obratite se zahtevom na imejl [email protected] ili pozivom na broj telefona 011 311 54 54.

 1. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših ličnih podataka ili ako želite da Lilly Drogerie ispravi ili izbriše vaše lične podatke, ili da ugasi vaš korisnički nalog, obratite nam se zahtevom na imejl [email protected] ili pozivom na broj telefona 011 311 54 54, kao i u mobilnoj aplikaciji putem opcije „Obriši moj Loyalty nalog“

 1. Izmene Politike privatnosti

Sve izmene Politike privatnosti biće objavljene na sajtu kao i/ili u maloprodajnim objektima kako biste u potpunosti bili obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.